Referenties
Strategie en besluitvorming


2011, Gemeente Veldhoven, De Dom-Hertgang (XTNT)

Strategie, haalbaarheid

2011 (vanaf 2001) DTV, Docent blok bestuurskunde (besluitvorming) post-HBO Verkeerskunde

Strategie, besluitvorming, communicatie, participatie, procesmanagement

2010, Gemeente Lelystad, Onderzoek parkeerexploitatie (XTNT)

Strategie, organisatie, financiën

2010, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Binnenstadsring: van autoweg naar boulevard (XTNT)

Openbaar vervoer, fiets, bereikbaarheid, openbare ruimte, milieu, strategie, participatie

2010, Gemeente Tiel, Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, uitvoeringsstrategie, besluitvorming

2009, Gemeente Oosterhout, Financiële analyse parkeergarages (XTNT)

Parkeerbeleid, strategie, financiën

2009, Gemeente Amersfoort. Compensatiemogelijkheden autoluwe(re) binnenstad (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, financiën, strategie

2008, Gemeente Deventer, Herijking Hoofdwegenstructuur (XTNT)

Hoofdwegennet, bereikbaarheid binnenstad, openbare ruimte, strategie

2008, Gemeente Apeldoorn, Positionering en financiën parkeren (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, organisatie, strategie

2007, Regio Stedendriehoek, Gebiedsgerichte verkenning A1 (XTNT)

Verkenning, mobiliteitsbeleid, strategie, hoofdwegennet, openbaar vervoer

2006, Gemeente Zuidplas, Afwegingskader parkeren woonwijken (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, toetsingskader

2004, Regio Drechtsteden, Kadernota HOV-D (XTNT)

Openbaar vervoer, visie, bereikbaarheid

2003, RWS Noord-Holland en gemeente Amsterdam, DVP (dynamische verkeers- en parkeerouteverwijzing),

Strategie, visie, dynamisch verkeersmanagement, partnership

Strategie en besluitvorming


2007, Regio Stedendriehoek, Gebiedsgerichte verkenning A1 (XTNT)

Verkenning, mobiliteitsbeleid, strategie, hoofdwegennet, openbaar vervoer


Naar aanleiding van de behandeling van de Netwerkanalyse Stedendriehoek heeft in oktober 2006 een landsdelig overleg plaatsgevonden tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en de regionale overheden. In dit overleg is besloten tot het uitvoeren van een Gebiedsgerichte Verkenning A1 - corridor Apeldoorn - Deventer. De gebiedsgerichte verkenning is volgens de volgende stappen uitgevoerd:

  1. Inventarisatie en analyse: wat zijn de verklarende factoren die invloed hebben op de kwaliteit van de bereikbaarheid?
  2. Streefwaarden: welke kwaliteit wordt nagestreefd voor de bereikbaarheid?
  3. Oplossingsrichtingen: welke oplossingsrichtingen (zowel flankerend beleid, multimodale aanpak als aanpak wegennet) zijn mogelijk en wat zijn de effecten?
  4. Conclusies, selecteren voorkeursoplossing(en) en bepalen bestuurlijk standpunt.

De volgende overheden waren betrokken:

  • de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen;
  • de provincies Gelderland en Overijssel;
  • Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland.

Er is een externe klankbordgroep samengesteld, waarin vertegenwoordigers van diverse organisaties zitting hadden (onder andere het bedrijfsleven, openbaar vervoer, milieu). De projectleiding is door Ed Graumans uitgevoerd alsmede de gespreksleiding en de bestuurlijke presentaties. Er is samengewerkt met de bureaus Ecorys (kosten-batenanalyse) en Goudappel Coffeng (verkeersmodel).


| |