Projecten
Mobiliteitsbeleid


2020, gemeente Hoorn, parkeren Dijklanderziekenhuis

Parkeerbeleid, benutten

2019, Gemeente Lelystad, netwerkmanagement

verkeersmanagement, doorstroming, prioriteiten, beheer

2019, Gemeente Leusden, Mobiliteitsplan

Mobiliteitsbeleid, strategie, besluitvorming, participatie, mobiliteitsplan, mobiliteitsagenda

2019, Gemeente IJsselstein, Mobiliteitsplan

Mobiliteitsbeleid, strategie, besluitvorming, participatie, mobiliteitsplan, mobiliteitsagenda

2019, Gemeente Steenwijkerland, Strategische Mobiliteitsvisie

Mobiliteitsbeleid, strategie, besluitvorming, participatie, Mobiliteitsvisie, Mobiliteitsagendan

2019, Gemeente Hoorn, Parkeervisie

Parkeerbeleid, strategie, parkeernormen, parkeervrij, stedelijke ontwikkeling

2019, Gemeente Baarn, Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda

Mobiliteitsbeleid, strategie, besluitvorming, participatie

2019, Gemeente Utrecht, Parkeerbeleid

Parkeerbeleid, parkeernormen, parkeerstrategie

2018, Regio Zwolle, Bereikbaarheidsvisie

Strategie, regionaal, mobiliteitsbeleid

2018, Gemeente Zwolle, Strategie parkeren en mobiliteit centrumgebied

Mobiliteitsbeleid, strategie, bereikbaarheid, mobiliteitsgedrag, benutten, openbare ruimte

2018, Gemeente Maassluis, Ontsluiting De Kade

Verkeersveiligheid, bereikbaarheid, fietsverkeer, openbaar vervoer, variantenstudie

2018, Gemeente Westervoort, fietsroutes

Fietsbeleid, verkeersveiligheid

2017, Gemeente Zwolle, Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda

Mobiliteitsbeleid, strategie, bereikbaarheid, mobiliteitsvisie, mobiliteitsagenda, stedelijke ontwikkeling, economie, stedelijke kwaliteit, fietsen, openbaar vervoer, parkeren, duurzame mobiliteit, omgevingsvisie

2016, Gemeente Apeldoorn, Parkeernota

Parkeerbeleid, strategie, besluitvorming

2016, Gemeente Lisse, Mobiliteitsplan

Mobiliteitsbeleid, strategie, besluitvorming, participatie

2016, Gemeente Lelystad, Mobiliteitsplan

Mobiliteitsbeleid, bereikbaarheid, besluitvorming, draagvlak

2016, Gemeente Rhenen, Parkeervisie binnenstad

Parkeeronderzoek, parkeerbalans, parkeerbeleid, klankbordgroep, besluitvorming, participatie

2016, Gemeente Alkmaar, Visie Mobiliteit en Bereikbaarheid

Visie, strategie, mobiliteitsbeleid, besluitvorming, duurzaamheid

2016, Gemeente Wageningen, implementatie parkeerplan binnenstad

P+R, parkeerregulering, parkeerverordening, P+Fiets

2015, Gemeente Lochem, Actualisatie Nota Mobiliteit

Mobiliteitsbeleid, strategie, prioriteiten, participatie

2015, Gemeente Gouda, mobiliteitsplan

Mobiliteitsbeleid, strategie, besluitvorming, participatie, inspraak

2015, Gemeente Uitgeest, verkeersplan

Mobiliteitsbeleid, participatie, besluitvoming, hoofdwegennet, fietsnetwerk, verkeersveiligheid, besluitvorming, inspraak

2015, Gemeente Wageningen, parkeerverwijssysteem

Parkeren, parkeerverwijzing

2015, Gemeente Doetinchem, mobiliteitsvisie

Mobiliteitsbeleid, strategie, mobiliteitsgedrag, participatie, inspraak, besluitvorming

2015, Gemeente Loon op Zand, parkeerbeleidsplan

Beleidsplan, parkeerbeleid, parkeerplan, parkeerbeleidsplan, participatie, besluitvorming, projectmanagement, openbare ruimte, recreatie en leisure, centrumgebied

2014, Gemeente Apeldoorn, marketingplan parkeergarages

Parkeerbeleid, marketing, mobiliteitsgedrag

2014, Gemeente Drimmelen, parkeeronderzoek en afwegingskaders

Parkeeronderzoek, parkeerbeleid, beoordelingsmethodiek, afwegingskader

2014, Regio FoodValley, Netwerkvisie

Mobiliteitsbeleid, duurzaamheid, economische ontwikkeling, wegennet, fietsnetwerk, openbaar vervoer, ketenmobiliteit, reistijd, betrouwbaarheid, netwerk

2014, Gemeente Vlaardingen, Actieplan Mobiliteit

Mobiliteitsbeleid, strategie, mobiliteitsgedrag, participatie, inspraak, besluitvorming

2014, Gemeente Heerlen, plan van aanpak voetgangersbeleid

Mobiliteitsbeleid, voetgangers, verkeersveiligheid

2014, Gemeente Waddinxveen, parkeeronderzoek en afwegingskaders

Parkeeronderzoek, parkeerbeleid, beoordelingsmethodiek, afwegingskader

2013, Gemeente Waalwijk, Mobiliteitsplan

Mobiliteitsbeleid, strategie, mobiliteitsgedrag, participatie, inspraak, besluitvorming

2013, Gemeente Baarn, sluipverkeer

Mobiliteitsbeleid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, hoofdwegennet, participatie.

2013, Gemeente Nijmegen, marketingplan parkeren

Parkeerbeleid, marketing, mobiliteitsgedrag, coaching

2013, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, parkeerbeleid

Parkeerbeleid, parkeernormen, omgevingsvergunningen

2013, Gemeente Baarn, parkeerbeleid

Parkeerbeleid, parkeernormen, omgevingsvergunningen

2012, Gemeente Papendrecht, parkeervisie bedrijventerrein Oosteind

Parkeervisie, parkeerbeleid, openbare ruimte, revitalisering.

2012, Regio Noord-Veluwe, mobiliteitsvisie en mobiliteitsagenda

Mobiliteitsbeleid, visie, bereikbaarheid, besluitvorming, partnership

2012, Regio Stedendriehoek, mobiliteitsagenda

Visie, bereikbaarheid, strategie, besluitvorming

2012, Provincie Utrecht, afwegingskader P+R

Mobiliteitsbeleid, benutten, mobiliteitsgedrag, mobiliteitsmanagement

< naar artikel >

< rapport online bij KPVV >

2012, Gemeenten Driebergen en Zeist, parkeervisie stationsgebied

Parkeerbeleid, parkeervisie, parkeerregulering

2012, Gemeente Zwolle, bereikbaarheidsarrangementen

Bereikbaarheidsplan, mobiliteitsmarketing, partnership

2012, Gemeente Vught, evalueren en actualiseren parkeerbeleid

Beleidsplan, parkeerbeleid, participatie, besluitvorming, projectmanagement, centrumontwikkeling, openbare ruimte

2011, Gemeente Zeist, VCP drie dorpen

Beleidsplan, parkeerbeleid, bereikbaarheid, duurzaam veilig, participatie, inspraak, besluitvorming, projectmanagement

Mobiliteitsbeleid


2012, Gemeente Zwolle, bereikbaarheidsarrangementen

Bereikbaarheidsplan, mobiliteitsmarketing, partnership
De gemeente Zwolle heeft de ambitie (bestuurlijk) vastgelegd om verkozen te worden tot de meest gastvrije binnenstad van Nederland en wil tevens een bestendige plek veroveren in de top tien van de meest gastvrije steden. Daartoe heeft de gemeenteraad in oktober 2010 een programma vastgesteld.  De rode draad in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020 is gastvrijheid. De gastvrijheid heeft uiteraard ook betrekking op de bereikbaarheid en de mobiliteit. Zwolle wil haar gasten op een klantgerichte en wervende manier ontvangen. Bereikbaarheidsarrangementen gaan daarin een belangrijke rol spelen. De gemeente Zwolle kan zich op het gebied van bereikbaarheid onderscheiden door extra service en gemak te bieden.

De essentie van bereikbaarheidsarrangementen is dat het aanbod, de beleving en de waardering van de verplaatsing en het doel van de verplaatsing niet meer los van elkaar gezien worden. Bereikbaarheidsservice en gemak gaan dan verder dan het aanbieden van een parkeerplaats of doorstroming op het wegennet. Bij een hoge waardering van het verblijf in de binnenstad van Zwolle hoort een hoge waardering van de bereikbaarheid. Het bereikbaarheidsarrangement moet de bezoeker meerwaarde leveren. Deze meerwaarde, die per doelgroep kan variëren,  kan betrekking hebben op één of meerdere van de volgende kwaliteiten: veiligheid, betrouwbaarheid, gemak, comfort, imago, beleving. En het is prettig als de bezoeker keuzes kan maken zodat hij kan kiezen waar wat het beste bij hem past. Een daaromheen zit de prijs als de waarde van het product waarvoor men wel/niet bereid is een bedrag neer te leggen.

De bereikbaarheidsarrangementen gaan onderdeel uitmaken van het programma Beter Benutten in de Netwerkstad Zwolle - Kampen. Kansrijke clusters voor gedragsverandering zijn:

  1. informatie, boeken en reserveren
  2. tarievendifferentiatie
  3. shuttlediensten
  4. belonen en binden
  5. verblijfsarrangementen


Met Graumans heeft een visie opgesteld over mogelijke bereikbaarheidsarrangementen en de aanpak. Vervolgens wordt een verdere uitwerking gegeven aan de ontwikkeling van de eerste bereikbaarheidsarrangementen, de samenhang met de aanpak Beter Benutten (waaronder het garanderen van de bereikgaarheid tijdens de werkzaamheden aan het hoofdwegennet) en de productontwikkeling die de gemeente zelf voor haar rekening gaat nemen (op het gebied van openbaar vervoer, parkeren, fietsen en dienstverlening). Samen met Deltion-College wordt in beeld gebracht op welke wijze spitsmijden gerealiseerd kan worden voor studenten, docenten en overige werknemers. Het spitsvraagstuk is namelijk niet alleen een vraagstuk voor het wegverkeer maar tevens voor het openbaar vervoer.


| |